Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Członkowie Instytutu

Działalność Instytutu prowadzona jest w oparciu o pracę społeczną jego członków.

Członkiem Instytutu może zostać każda osoba zamieszkała na terenie lub poza terytorium Rzeczypospolitej, która ukończyła 18 lat i której zainteresowania lub działalność pokrywają się z zakresem działań Instytutu.

Członkami  mogą być osoby fizyczne przyjęte w poczet członków przez władze Instytutu. Nabycie członkostwa następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Instytutu na podstawie właściwej deklaracji osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków.

Deklaracja powinna być opatrzona rekomendacją przynajmniej dwóch członków Instytutu.

Każdy kandydat na członka Instytutu powinien zapoznać się ze Statutem i postępować zgodnie z jego warunkami.

Członkowie Honorowi

Walne Zebranie Członków może nadać osobie tytuł Członka Honorowego. Członkowi Honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego. Członkowie Honorowi mają prawo brać udział we wszystkich pracach Instytutu i są zwolnieni od obowiązku płacenia składek. Tytuł Członka Honorowego nadawany jest w uznaniu wyjątkowej postawy życiowej i wyróżniającej się pracy związanej z celami Instytutu.

 

Statut

Deklaracja członkowska