Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Statut

Załącznik do uchwały nr 2/2014 Walnego Zebraniu Członków Instytutu Józefa Piłsudskiego Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski w Warszawie z dnia 17.12.2015 r.

 

STATUT

Instytutu Józefa Piłsudskiego

Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski

w Warszawie

 

 1. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski, zwany w dalszym ciągu niniejszego Statutu Instytutem, jest stowarzyszeniem i zrzesza osoby zainteresowane kultywowaniem idei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz badaniami w zakresie historii Polski.

§ 2.

Terenem działania Instytutu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność Instytutu prowadzona jest w oparciu o pracę społeczną członków. Do prowadzenia swych spraw Instytut może zatrudniać pracowników.

§ 3.

Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa.

§ 4.

Instytut posiada okrągłą pieczęć z napisem „Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski”.

Instytut ma prawo używania odznak organizacyjnych i honorowych.

Instytut ściśle współpracuje z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku oraz Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, ukierunkowanymi na kultywowanie idei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz badania w zakresie historii Polski.

2. Cele Instytutu

§ 5.

Celem Instytutu jest kontynuowanie działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego istniejącego w Warszawie do 1939 roku. Przejmując tradycje Instytucji działającej w okresie dwudziestolecia międzywojennego Instytut Józefa Piłsudskiego przyjmuje za własne cele przyświecające tej placówce tj. kultywowanie idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, prowadzenie prac naukowo-badawczych, wydawniczych i popularyzatorskich w zakresie historii.

§ 6.

Instytut realizuje cele wymienione w §5 poprzez:

 1. zbieranie dokumentów oraz publikacji odnoszących się do historii Polski
 2. publikowanie opracowań naukowych i publicystycznych związanych z historią Polski
 3. promowanie prac naukowych związanych z historią Polski
 4. organizowanie, współorganizowanie i udział w konferencjach naukowych, wystawach, wykładach, odczytach i innych przedsięwzięciach związanymi z celami Instytutu
 5. przyznawanie nagród za prace naukowe dotyczące historii Polski
 6. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju
 7. współdziałanie i wspieranie placówek kulturalno-oświatowych oraz innych odwołujących się do idei Marszałka Piłsudskiego.

III. Członkowie Instytutu.

§ 7.

Członkami Instytutu mogą być osoby fizyczne przyjęte w poczet członków przez władze Instytutu.

§ 8.

Członkami wspierającymi Instytut mogą być osoby prawne.

§ 9.

Nabycie członkostwa następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Instytutu na podstawie właściwej deklaracji osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków.

Deklaracja powinna być opatrzona rekomendacją przynajmniej dwóch Członków Instytutu.

§ 10.

Członkami Instytutu mogą być cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź poza jej granicami, którzy spełniają warunki niniejszego Statutu.

§ 11.

Walne Zebranie Członków może nadać osobie fizycznej tytuł Członka Honorowego. Członkowi Honorowemu przysługują wszystkie prawa członka Zwyczajnego. Członkowie Honorowi mają prawo brania udziału we wszystkich pracach Instytutu i są zwolnieni od obowiązku płacenia składek. Tytuł Członka Honorowego nadawany jest w uznaniu wyjątkowej postawy życiowej i wyróżniającej się pracy związanej z celami Instytutu.

§ 12.

Utrata członkostwa następuje wskutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa Instytutu przedłożonej Zarządowi Instytutu,
 2. skreślenia przez Zarząd Instytutu wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za dany okres sprawozdawczy i nieuregulowania zaległości w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia wezwania do zapłaty,
 3. wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Instytutu powziętej zwykłą większością głosów z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz stowarzyszenia oraz ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz stowarzyszenia,
 4. śmierci członka.

§ 13.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia członka wskutek nieterminowego płacenia składek służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powyższe winno być wniesione w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia zainteresowanemu stosownej uchwały.

§ 14.

Obowiązkiem Członków Instytutu jest:

 1. przyczynianie sie w miarę swoich możliwości do rozwoju Instytutu, w szczególności przez propagowanie i wspieranie celów Instytutu określonych w niniejszym Statucie,
 2. przestrzeganie postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Instytutu,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich, zaś w odniesieniu do Członków Wspierających wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 15.

Do praw Członków Instytutu należą:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze,
 2. uczestnictwo we wszystkich formach działalności Instytutu,
 3. korzystanie ze wszystkich urządzeń Instytutu, a w szczególności z jego archiwum, zbiorów i biblioteki,
 4. nabywanie ze zniżką wydawnictw kolportowanych przez Instytut,
 5. korzystanie z pomocy Instytutu.

Do praw Członków Wspierających Instytut należy korzystanie z opracowań i innych form działalności statutowej Instytutu, a także branie udziału w Walnych Zebraniach Instytutu z głosem doradczym.

 

IV. Władze Instytutu

§ 16.

Władzami Instytutu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. ustalanie kierunków działalności Instytutu,
 2. wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. uchwalanie zmian statutu,
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Instytutu,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 9. rozpatrywanie skarg członków Instytutu na działalność Zarządu,
 10. ustalenie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich,
 11. podejmowanie uchwał przedkładanych Zarządowi do realizacji.

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć przynajmniej ¼ członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwoływane jest raz na cztery lata. W razie potrzeby lub zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej Zarządowi przysługuje prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Instytutu.

Walne Zebranie Członków Instytutu może podejmować uchwały w trybie obiegowym, w drodze oddania głosu przez członków poprzez adres e-mail, podany przez członka, albo listownie. Do ważności głosowania odbytego w trybie obiegowym wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu co najmniej ¼ liczby członków Instytutu.

§ 18.

Zarząd Instytutu składa się z pięciu do siedmiu Członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat. Pracami Zarządu kieruje Prezes wybrany przez Walne Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi dwóch lub trzech Wiceprezesów, Skarbnik oraz Sekretarz i jeden lub dwóch członków.

Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza wyłania ze swego grona Zarząd na pierwszym zebraniu po wyborach.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przyjmowanie nowych członków Instytutu,
 2. reprezentowanie Instytutu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. kierowanie bieżącą pracą Instytutu,
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 5. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 6. sporządzanie sprawozdań z działalności Instytutu,
 7. zarządzanie majątkiem Instytutu.

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów w imieniu czterech członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz na pół roku.

Decyzje Zarząd podejmuje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W wypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Instytutu.

§ 19.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres lat czterech.

Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola gospodarki finansowej i bieżącej pracy Instytutu oraz składanie wniosków w przedmiocie absolutorium.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. W wypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

§ 20.

W razie uszczuplenia się liczby członków władz Instytutu wymienionych w §16 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji spośród członków Instytutu dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ uszczupleniu.

V. Majątek i fundusze Instytutu.

§ 21.

Majątek Instytutu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, a w szczególności:

 1. wpływy ze składek członkowskich
 2. dochody z majątku Instytutu oraz z ofiarności publicznej
 3. dotacje, darowizny, spadki, zapisy
 4. dochody z własnej działalności.

Funduszami i majątkiem oraz gospodarką finansową Instytutu zarządza Zarząd.

§ 22.

Do reprezentowania Instytutu w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Instytutu lub ustanowiony przez niego pełnomocnik w poszczególnych sprawach.

§ 23.

Instytut może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Instytutu służy wyłącznie do realizacji celów statutowych. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie wyznaczonym przepisami:

 1. wydawanie książek
 2. wydawanie gazet
 3. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
 4. wydawanie nagrań dźwiękowych
 5. pozostała działalność wydawnicza
 6. reprodukcja nagrań dźwiękowych
 7. reprodukcja nagrań video
 8. reprodukcja komputerowych nośników informacji
 9. sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
 10. sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach
 11. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
 12. sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
 13. produkcja filmów i nagrań video
 14. projekcja filmów
 15. działalność galerii i salonów wystawienniczych
 16. artystyczna i literacka działalność twórcza gdzie indziej nie sklasyfikowana
 17. działalność bibliotek innych niż publiczne
 18. działalność archiwów
 19. działalność muzeów
 20. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 24.

Instytut rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Instytutu Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Instytutu.

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach. Instytut działa w oparciu o przepisy powyższego prawa.